Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

18 θέσεις εργασίας στον ΟΚΑΝΑ (αιτήσεις έως 15/3)

Ο  Οργανισμός  Κατά  των  Ναρκωτικών  (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο  της  συμμετοχής του  ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΧΕΔΙΑ» της εγκεκριμένης Πράξης ΤΟΠΕΚΟ με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας του Νομού Θεσσαλονίκης» με  κωδικό OPS  375989, η  οποία εντάσσεται στη  Δράση 3  «Τοπικές δράσεις  κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»  της   κατηγορίας παρέμβασης  1:
«Πρόληψη  και   αντιμετώπιση  του   κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων  του  πληθυσμού»  του  Θεματικού   Άξονα  Προτεραιότητας  4  «Πλήρης ενσωμάτωση του   συνόλου   του   ανθρώπινου   δυναμικού   σε   μια   κοινωνία   ίσων   ευκαιριών»   του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), απευθύνει  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις κάτωθι ειδικότητες εξωτερικών συνεργατών που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση δράσεων της ΑΣ ΣΧΕΔΙΑ που έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο ΟΚΑΝΑ και ως ακολούθως :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
Επιστημονικός συντονιστής φυσικού αντικειμένου – Πτυχιούχος Π.Ε., Τ.Ε  
με εξειδίκευση και προηγούμενη εμπειρία σε σχεδιασμό και/ή υλοποίηση και/ή αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών που σχετίζονται με την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη πρώην χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών
Αντικείμενο εργασιών : Επιστημονικός συντονιστής πράξης – συντονισμός και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης
 1 άτομο
 6.400 
Υπεύθυνος κατάρτισης – Πτυχιούχος Π.Ε. ή Τ.Ε. 
με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρακολούθηση –υποστήριξη Προγραμμάτων Κατάρτισης σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και ειδικότερα στην υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης σε πρώην χρήστες ουσιών.
Αντικείμενο εργασιών : Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων Κατάρτισης Υλοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας της πράξης
 1 άτομο
 3.000 
Στελέχη παροχής Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ)
 Πτυχίο Κοινωνιολογίας Π.Ε. ή Ψυχολογίας Π.Ε. ή Ψυχιατρικής Π.Ε. ή Κοινωνικών / Ανθρωπιστικών Επιστημών Π.Ε. ή Τ.Ε. με εξειδίκευση σε θέματα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης και εμψύχωσης των υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένων ατόμων (Ο.Σ) και διαμεσολάβησης μεταξύ της Ο.Σ. και του ΟΚΑΝΑ.
Αντικείμενο εργασιών : Σχεδιασμός, Διενέργεια & Αξιολόγηση δράσεων παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ) -Ατομικών & Ομαδικών Συνεδριών
 4 άτομα
 3.011 
ΠΕ Νομικών
Αντικείμενο εργασιών : Νομική Συμβουλευτική στους επωφελούμενους σε θέματα που σχετίζονται με  το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την δημιουργία επιχειρήσεων και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (αριθμός συνεδριών 112)
 1 άτομο
 2.576 €
Οικονομολόγος Π.Ε. ή Τ.Ε.
 με εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από την Ε.Ε.
Αντικείμενο εργασιών : Οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης (ΑΣ ΣΧΕΔΙΑ) καθώς και του συντονιστή εταίρου (ΟΚΑΝΑ), Λογιστική υποστήριξη καταχώρηση στα Λογιστικά βιβλία της ΑΣ ΣΧΕΔΙΑ και του Συντονιστή ΟΚΑΝΑ, ενημέρωση Λογιστικού Συστήματος
 2 άτομα
 9.600 


Πληροφορικός Π.Ε. ή Τ.Ε. 
με εμπειρία στο σχεδιασμό στην υποστήριξη και στην   συνεχή   ενημέρωση      ιστοσελίδων   καθώς   και   στην   δημιουργία Ηλεκτρονικού Δικτύου
Αντικείμενο εργασιών : σχεδιασμός ιστοσελίδας της ΑΣ ΣΧΕΔίΑ και υποστήριξη αντικείμενο εργασιών: α) προώθηση  των προϊόντων και των υπηρεσιών  των   ωφελουμένων β)   Επικαιροποίηση  υπάρχουσας  βάσης δεδομένων, λειτουργία παρακολούθηση, εποπτεία
 2 άτομα
 6.000 
Κοινωνικός Λειτουργός Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Ψυχολόγος Π.Ε. ή πτυχιούχος οινωνικών/ Ανθρωπιστικών Επιστημών Π.Ε. ή Τ.Ε.
 με προηγούμενη εμπειρία σε δράσεις που σχετίζονται με την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση ειδικών κοινωνικών ομάδων
Αντικείμενο εργασιών : Εκπόνηση Οδηγού Υπηρεσιών & Φορέων Κοινωνικών Παροχών. Συναντήσεις με φορείς κοινωνικών παροχών ενημέρωση και καθορισμός πλαισίου συνεργασίας Διαχείριση αιτημάτων ωφελουμένων και παραπομπή αυτών σε υπηρεσίες
 1 άτομο
 5.026 
Εμψυχωτής-τρια  ΠΕ, ΤΕ , ΔΕ  
με προηγούμενη εμπειρία – εξειδίκευση στην προσέγγιση εμψύχωση, κινητοποίηση των πρώην χρηστώνεξαρτησιογόνων ουσιών.
Αντικείμενο εργασιών : προσέγγιση, κινητοποιητικές συνεντεύξεις των ατόμων της ΟΣ, δράσεις εμψύχωσης κατά τη διάρκεια παρακολούθησης σχεδίων κατάρτισης των ωφελουμένων
 3 άτομα
 4.975 
Σύμβουλος εργασίας Π.Ε. ή Τ.Ε.
Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημονικών ήΑνθρωπιστικών Σπουδών Π.Ε., Τ.Ε. με αποδεδειγμένη εμπειρία στον επαγγελματικό προσανατολισμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Αντικείμενο εργασιών : Συνεδρίες Επαγγελματικού προσανατολισμού ή επαναπροσανατολισμού (αριθμός συνεδριών 140) και επισκέψεις στους χώρους εργασίας, Ομαδικές συναντήσεις με ωφελούμενους. Follow υρ
 2 άτομα
 5.520 
Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας Π.Ε. 
Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών Π.Ε. με εξειδίκευση σε θέματα ανάπτυξης, επενδύσεων και συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας.
Αντικείμενο εργασιών : Συνεδρίες Επιχειρηματικότητας σε επωφελούμενους (αριθμός συνεδριών 140). Συναντήσεις –συνεδρίες με εργοδότες που έχουν προσλάβει επωφελούμενους και συμβουλευτική σε θέματα ανάπτυξης της επιχείρησής τους.
 1 άτομα
 7.582 
Καταληκτική ημερομηνία: 15-03-2014
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη στα τηλέφωνα 2310-566136-7 και ώρες 10:00 έως 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου