Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο


Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών και το Κέντρο Εργάνη ως συντονιστής φορέας προσκαλούν όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, μιας δομής που λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης Της Φτώχειας στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών». Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Αγ. Στεφάνου 26, στη δημοτική ενότητα Νεάπολης. Πρόκειται για μία κοινωνική δομή, η οποία απευθύνεται σε κατοίκους και δημότες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής ατόμων και οικογενειών, που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.


Τα κριτήρια επιλογής όσων θα ωφεληθούν των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι τα εξής:
  • Ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα
  • Άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας
  • Μακροχρόνια άνεργοι/ες 
  • Μέλη οικογενειών που πλήττονται με πολλαπλή ανεργία
  • Άνεργοι/ες μονογονείς
  • Άνεργοι/ες, μέλη οικογενειών πολυτέκνων
  • Άνεργοι/ες, μέλη οικογενειών που υποστηρίζουν αναπήρους ή χρόνια ασθενείς
  • Άτομα με πολύ χαμηλό εισόδημα (οι οικονομικές προϋποθέσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές που ισχύουν και για την πιστοποίηση απορίας από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και είναι: για ένα άτομο, όριο εισοδήματος 6.000 €, για κάθε επιπλέον άτομο προστίθεται το ποσό των 1.200 € & αφαιρείται το ενοίκιο) και την εργασιακή κατάσταση των μελών της οικογένειας ).

Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση, πρέπει να προσκομίσουν και τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (όλων των μελών που διαβιούν μαζί).
2. Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας ή Πρόσφατη Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ (όλων των μελών)
3. Λογαριασμό ΔΕΗ/ΟΤΕ στο όνομα του εν δυνάμει ωφελούμενου ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο ή Βεβαίωση Εγγραφής στο Δημοτολόγιο
4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του 2015(όλων των μελών)
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τρίμηνου)
6. Πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω (εφόσον υπάρχει).


Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κοινωνικού Παντοπωλείου επί της οδού Αγ. Στεφάνου 26 στον 2ο όροφο καθημερινά από Δευτέρα  01/02/2016 έως Παρασκευή 05/02/2016 κατά τις ώρες 10:00 – 15:00.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στην οδό Αγίου Στεφάνου 26, στη Νεάπολη τηλ. 2310 514706, το Κέντρο Εργάνη, Καραβαγγέλη 1, Συκιές τηλ 2310 621166 και τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς του Δήμου Νεάπολης-Συκεών: στη Νεάπολη, τηλ. 2313329529  , στις Συκιές, τηλ. 2313  313151,  στα Πεύκα,  τηλ. 2313 502226, στον Άγιο Παύλο, τηλ. 2313 300206).

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

2 θέσεις εργασίας στο δήμο Καλαμαριάς

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.)», που εδρεύει στο Δήμο Καλαμαριάς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Υπηρεσία
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.) (Για τη στελέχωση των δομών των βρεφονηπιακών σταθμών)
ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού) Με καθήκοντα τα οποία συνίστανται στην παρακολούθηση και εκτέλεση του προγράμματος, εποπτεία, έλεγχος κ.λ.π.
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.) (Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Αυτονομία και Επικοινωνία»)
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (5μερη 4ωρη απασχόληση)


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς, Αγ. Νικολάου – Μικρουλέα, Τ.Κ.55132, απευθύνοντάς την στο Λογιστήριο, υπόψιν κου Ξανθόπουλου Αναστάσιου (τηλ. επικοινωνίας: 2310455988).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΠΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλαμαριάς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

2 θέσεις εργασίας από την ΑΡΣΙΣ στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Παύλου Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κοι.Σ.Π.Ε, η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει δυο στελέχη κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλου Μελά με διάρκεια σύμβασης έως τις 30/6/2016
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/1/2016

Δείτε την ανακοίνωση  εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης εδώ.

Κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ.

14 θέσεις εργασίας στο δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης (αιτ. ως 24/1)

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ωραιοκάστρου για την περίοδο 2015/2016 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου , Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει ΔΈΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14) καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση, στις παρακάτω ειδικότητες:
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
1
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
2
2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1
3
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
1
4
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
1
5
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
1
6
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
1
7
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
4
8
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
1
9
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18-65 ετών. 
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπάρ.26689/1-10-13 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2527/Β/8-10-13) που αφορά ‘Εγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης Για Όλους».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο) στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, οδός Θεσσαλονίκης και Λόρδου Βύρωνα γωνία , 57013 Ωραιόκαστρο. , από 13-01-2016 και έως 24-01-2016, ώρες 08:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310-690793,2310 020970. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από το την ημερομηνία πρόσληψης και έως 31-07-2016


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

• Επικυρωμένη φωτοτυπία του πτυχίου Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
• Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα απασχοληθώ σε όποια Δημοτική ενότητα, (Δημοτικές ενότητες Ωραιοκάστρου,Καλλιθέας,Μυγδονίας) σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί.
• Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας• Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είμαι άνεργος
• Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
• Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον πίνακα ενημερώσεων της ΔΗΚΕΩ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

21 θέσεις εργασίας στο δήμο Λαγκαδά (αιτ. έως 15/1/16)


Η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά, προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την περίοδο 2015-2016, προτίθεται να προσλάβει είκοσι ένα (21) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με τυπικό προσόν το πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής των ειδικοτήτων Αντισφαίρισης, Άρσης Βαρών, Δραστηριοτήτων Κλειστών Χώρων, Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Κλασικού Αθλητισμού, Κολύμβησης, Παραδοσιακών Χορών, Πετοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου, και Υπαίθριων Αθλητικών Δραστηριοτήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :
1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία),
2. Βιογραφικό σημείωμα,
3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
4. Βεβαίωση Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.,
5. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών,
6. Αντίγραφο της κύριας ειδικότητα,
7. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών,
8. Αντίγραφα αποδεικτικά πρόσθετων προσόντων,
9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
11. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους,
12. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας,
13. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του υποδειχθεί και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αθλητισμού της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά (κτήριο ΚΑΠΗ Λαγκαδά, Χρ. Σμύρνης 29, 3ος όροφος ) από 31/12/2015 έως και 15/01/2016 (εργ. ημέρες)
 κατά τις ώρες 9:30-13:30 (Τηλ. επικοινωνίας 2394020841).

3 θέσεις εργασίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης από την ΑΡΣΙΣ


Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του Δήμου Θεσσαλονίκης, η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει την θέση ενός Kοινωνικού Λειτουργού και ενός Τεχνολόγου Τροφίμων για την στελέχωση της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θεσσαλονίκης και ενός Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση της δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου Δήμου Θεσσαλονίκης, με διάρκεια σύμβασης έως τις 30/6/2016.

1 ΤΕ Τεχνολόγος τροφίμων

2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

Δείτε την ανακοίνωση εδώ
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ
Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης εδώ

3 θέσεις εργασίας στο δήμο Βόλβης


Ανακοίνωση για την 
πρόσληψη εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Μουσικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης που εδρεύει στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Θέσεις εργασίας:
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Σαξόφωνο–κλαρινέτο
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Κιθάρας

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠιάνουΔιάρκεια σύμβασης:
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος (4 ώρες).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης Δημοτικό κατάστημα Ν. Βρασνών Τ.Κ. 57021 Θεσσαλονίκη υπόψιν κ. Νικολαϊδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2397021727). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.